Image

פדיון כפרות

הרב אריה חיים נווה שליט"א מקיים בכל שנה את מנהג פדיון הכפרות כמנהג האריז"ל באשמורת הבוקר של ערב יום כיפור על ידי הזכרת שמות התורמים ומעתיר ומכוון תפילתו עבורם.

הפדיון 50 ש"ח לכל נפש (המחיר נקבע על ידי כבוד הרב שליט"א)

משפחות ברוכות ילדים / מעוטי יכולת – 30 ש"ח לאדם

לתשומת ליבכם - טופס מילוי שמות לתפילה יפתח לאחר התשלום באשראי

מזכירות
מענה טלפוני ימים א'-ה'
09:00-15:00
050-7662858 | 050-7662857
הנהלה
050-7662852 | 050-5701293
 

התע"ש 14 כפר סבא
מרכז חאן בבא, אולם 09